Phao câu đơn đài

Phao đơn đài được thiết kế riêng cho kiểu lưỡi một với sức ăn chì nhẹ báo cá nhạy và hơn nữa phao thường được làm tăm nhỏ và quả phao dài để nó đứng sóng tốt hơn

Đọc thêm